Únor 2011

Alžběta - Zvláštní žena

13. února 2011 v 20:19 Knihy
Alžběta - Zvlášní žena
Autor: Corti Egon Caesar Conte
Nakladatelství: Ikar
Originál: Elizabeth
Počet stran: 483
Rok vydání: 2008
Překlad: Ingeborg a Milan Churaňovi

Obsah:

Vůbec první biografie rakouské císařovny Alžběty zvané Sisi, zpracovaná podle písemné pozůstalosti císařovny, deníků její dcery Marie Valérie a dalších do té doby nezveřejněných deníků. Věrohodný a vzrušující portrét ženy, která se již za svého života stala legendou.

Moje hodnocení:

                               Připravuje se...

Svatba císaře Františka Josefa I. s princeznou Alžbětou Bavorskou

13. února 2011 v 20:08 Alžběta Bavorská
  

 Nečekané zasnoubení

Když přijede 15. srpna roku 1853 k vile do Bad Ischlu kočár s vévodkyní Ludvikou a jejími dvěma dcerami, nikdo ještě netuší, že místo vážné a dospělé Heleny si mladý císař vybere za svou ženu mladou, veselou a bezstarostnou Sissi. Matky obou snoubenců, již zmíněná vévodkyně Ludovika a arcivévodkyně Žofie, byly sice zklamány, že jim strategie nevyšla podle jejich původních
Sissi v době zásub
 představ, nicméně rozhodly se nepodnikat nic, čím by vztahu bránily. Koneckonců šlo o vytvoření spojenectví, o které tolik usilovaly. Alžbětin otec, vévoda Max, přímo u zásnub nebyl, ale z Bad Ischlu mu byl poslán telegram, zda se svatbou souhlasí. Vévoda, poctěn tím, že se stane tchánem Jeho Veličenstva vše telegraficky odsouhlasil.
                                              
V Bavorsku zpráva o zasnoubení císaře se Sissi vyvolalo nadšení ve všech vrstvách obyvatelstva. Ve Vídni nebyla radost tak jednoznačná. Všichni si jistě přáli, aby se císař oženil, ale arcivévodkyně Žofie nebyla od potlačení revoluce v roce 1848 příliš oblíbená. Lidé viděli, že při zásnubách vládla příliš její ruka a utěšovali se jen tím, že všechno nedopadlo tak zcela podle jejího přání.
  
Po celé říši šly narychlo pořízené portréty císařovi nevěsty z ruky do ruky. Všichni byli na novou císařovnu velmi zvědaví.              

Snoubenci prožili poslední srpnové dny v nezkalené radosti. Sissi se začala pomalu vžívat do svého nového postavení. A když ji přesto přepadala úzkost a smutek, zvláště když byla sama, měla radost při pohledu a opravdu bláznivé štěstí svého ženicha, kterému se líbila den ode dne více.

Návrat do Possi

Když Sissi odjela zpět do Possenhofenu velmi se jí po Františkovi stýskalo. Také doma se vše změnilo. Dříve nechávali Alžbětu na pokoji, mohla si dělat co chtěla, nyní byla pojednou středem pozornosti všech.

SnoubenciBrzy přišly starosti s výbavou a ošacením všeho druhu. Sissi působily mnohem menší radost než jiným dívkám jejího věku ve stejném postavení. Uvědomovala si stále více, že už nepatří sama sobě.

U Sissi bylo nyní nutné seznámit se s dějinami a politikou nejen Rakouska, ale i uher. V literárních kruzích, v nichž se pohyboval vévoda Max, se našel hrabě Johan Majláth, Maďar mimořádně obeznámený s dějinami. Protože vyrostl ve Vídni, mluvil německy takřka lépe než svou mateřštinou. To mu poskytovalo možnost, seznámit Němce s maďarskou literaturou, pověstmi a pohádkami. Nyní tedy přišel do domu vévody Maxe jako učitel Sissi a do vnímavého srdce mladé císařovy snoubenky proudil celý Majláthův poetický svět, který byl ryze maďarský. Seznamoval ji s písněmi a pověstmi o lásce, radosti a žalu, nadšení a národní hrdosti uherského lidu.

Přípravy na svatbu

Brzy začaly přípravy na svatbu. Především bylo třeba odstarnit překážky právní povahy, neboť Sissi byla se svým ženichem spřízněna. Jejich matky byly sestry, a tedy příbuzné druhého stupně, a také z otcovy strany existovala spřízněnost čtvrtého stupně. Toto pokrevní příbuzenství představovalo překážku sňatku nejen podle církevního, ale dokonce i podle civilního práva, a bylo tudíž nutno získat papežův souhlas neboli dispens. 

Pak bylo třeba sepsat manželskou smlouvu. To všechno byla pro Sissi španělská vesnice.
Od otce dostala věnem 50 000 zlatých a svému stavu přiměřenou výbavu.Svatební smlouva
 Na druhé straně císař slíbil, že jeho nevěsta dostane od něj k svatbě 100 000 zlatých a k tomu ještě podle starého práva jitřní dar ve výši 12 000 dukátů, jejž manžel vyplácel své ženě ráno po svatební noci jako odškodné za ztracené panenství. Kromě toho se František Josef zavázal, že jeho ženě bude ročně vypláceno 100 000 zlatých v hotovosti na osobní výdaje (Nákupy šatů, ozdob, almužny a drobné výdaje). Všechny ostatní výdaje měl zajistit manžel. Dále bylo císařovně v případě potřeby zajištěno 100 000 dukátů vdovského důchodu.

Dále byl sestaven inventář výbavy císařské nevěsty. Nelze ani popsat, jak svědomitě byl vyhotoven. U každého uvedeného předmětu byla uvedena jeho přesná cena. Šperky, zlaté přeměty a klenoty tvořily první skupinu, druhou stříbro. Třetí skupina, popisující šatník, byla nejobsáhlejší. Soupis obsahuje 31 šatů, z toho čtrnáct hedvábných, šest županů, devatenáctero lehkých letních šatů v barvě růží, fialek, obliných klasů a poměnek a čtvero plesových šatů. K tomu šesnáct klobouků a závojů s pery, růžemi a fialkami a jeden zahradní klobouk zdobený věncem polního kvítí, který tak okouzlil Františka Josefa v Ischlu. Výbavu šatstva doplňovalo šest plášťů, osm mantil a pět kabátů ze sametu a těžkého sukna. Následovalo prádlo: čtrnáct tuctů košil, z toho jeden tucet punčoch od nejjemnějšího hedvábí po silnou vlnu na zimu, šest tuctů spodniče, pět tuctů kalhot, kabátky na česání, noční prádlo atd. Následovaly boty a střevíce, šestero od každého druhu, a dvacet tuctů rukavic všech barev a druhů. Konaly se sice pokusy vyvolat u Sissi o výbavu zájem, ale věčné zkoušení a všechen rozruch kolem toho se jí nelíbil. Unikala, kdykoliv to bylo možné. Švadleny a šičky prádla si stěžovaly, že princezna je neustále pryč, a když už ji někdy zastihnou, chce být hned hotová, je netrpělivá a odchází.

Šperky od tchýně

Za své návštěvy v Bavorsku předal František Josef Alžbětě diadém, náhrdelník a náušnice, zdobené diamanty a opály, které měla na své svatbě jeho matka a přála si, aby si je vzala i její budoucí snacha.
Sissi
Nevěsta byla velkolepými dary udivena, jejich hodnota převyšovala cenu všech ostatních šperků a ozdob. Přitom se František Josef zmínil, že jeho matku poněkud šokovalo, když ji Sissi v dopise oslovila bez náležité zdvořilosti. Důrazně jí sdělil, že to není možné, protože i on ji oslovuje velice zdvořile a s úctou, která starší ženě náleží. Začínalo být jasné, že Alžbětin budoucí život bude narážet na nejednu formalitu a výtku.

Stále více se blížil den, kdy se bude muset rozloučit. Sňatek byl s konečnou platností stanoven na 24. dubna ve Vídni. Už 14. dubna odeslali do Vídně čtrnáct velkých a osm menších Sissiných kufrů. O velikonoční neděli 16. dubna se na královském dvoře v Mnichově konal velký slavnostní koncert. Diplomatický sbor si přál, aby mohl císařské nevěstě před odjezdem vzdát holt. Sissi přišla ozdobena diamantovými šperky a poprvé také propůjčeným řádem. Byla velice krásná a půvabná, ale také velice vážná. Zdá se, že mladá vévodkyně, napsal pruský velvyslanec, při všem lesku a výsostném postavení, které ji po boku vznešeného císařského ženicha očekává, se jen težce loučí s dosavadním domovem a svou vznešenou rodinou a výraz toho vrhal lehký stín na mladistvou, krásnou, zářící tvář nejvznešenější princezny.

Vyslanec tentokrát opravdu neviděl černě. Čím více se blížil den odjezdu, tím více se Sissi obávala cizoty a neznámého, které ji očekávaly. Před cestou zajela ještě jednou do milovaného Possenhofenu. Se slzami v očích se tam loučila se svým dívčím pokojem, s milovanou zahradou, kde právě rašily stromy a keře, s milovanými horami  a krásným jezerem. Vzpomínala na první radostné pocity přátelství, na první sny o lásce a žalu a jako vždycky, když jí city zasáhly zvlášt silně, vzala do ruky pero a napsala báseň:

Tak žijte blaze, vy tiché pokoje,
Žij blaze, zámku s krásou svou.
Ať o lásce první sny moje,
v klínu jezera spočinou.
Žij blaze, ty holé stromoví,
Malé i velké keře v parku.
Až jaro vám zeleň obnoví,
Daleko budu z tohoto zámku.

 Odjezd

Nadešel den odjezdu. Ráno 20. dubna, za nádherného jarního počasí přišli do vévodskésnoubenciho paláce král Max s manželkou Ludovikou, aby Sissi popřáli všechno nejlepší. Nikdo si sice nepřál veřejné oslavy, přesto však Ludvíkovou ulici, jíž průvod projížděl, lemoval od vévodského paláce k vítězné bráně tisícihlavý dav lidí ze všech vrstev. Všichni chtěli naposled zamávat loučící se princezně. Z paláce vyjel kočár se šestispřežím, který měl Sissi dopravit do Straubingu na Dunaji, kde na ni čekala císařská loď. Na zadním sedadle seděla vévodkyně Ludovika a Sissi, na předních sedadlech se tísnily Nené a ostatní sestry. Na kozlíku seděl Karel Theodor, který chtěl navzdory nedostatku místa doprovodit sestru k první zastávce na cestě. Sissi na sobě měla tmavé cestovní šaty a na hlavě malý klobouček a kdekoliv se objevila, lidé ji nadšeně zdravili. Byla hluboce vážná, a přece působila mile. Loučení ji tak dojalo, že jí vytryskly slzy. A když se k ní lidi hrnuli, aby jí zamávali, opakovaně se v kočáře zvedla, obracela zpět a mávala oběma rukama. Loučila se s domovem, se svými milými a svým dětstvím. Tu jí do kočáru spadl lístek, jako by ji chtěl utišit:

Ty růžičko bavorská,
jež právě v rozpuku jest,
Na břehu Dunaje máš
Nyní vonět a kvést.
Ty růžičko bavorská,
 Mému sdělení věř,
Lepší péči než doma
Už nikdy nenajdeš.

 Císařká Vídeň se připravovala na nádhernou slavnost. Panovníkova nevěsta měla vidět, že lid miluje jejího budoucího manžela a zvláště pak jeho hlavní a sídelní město. Lidé si od Františka Josefa slibovali všechno.

Alžběta přejela s rodiči a oběma nejstaršími sourozenci 21. dubna rakouské hranice a večer už čekal František Josef na přístavním můstku v Linci, aby se dovedl svou milou, malou, stísněnou nevěstu do hezkého místa na přenocování, vybaveného podle místních zvyklostí. Pak ihned nasedl do kočáru a spěchal do Vídně. Tam probíhaly horečné přípravy na přijetí. Všichni prosili o krásné počasí. Na nebi se válely hrozivé mraky, ale odpoledne je rozehnal silný vítr a v okamžiku, kdy květinami zasypaná loď s nevěstou přistávala v Nussdorfu, byla už obloha zářivě modrá. V přístavišti čekal císař, jeho rodiče, nejvyšší hodnostáři a nepřehledné tisíce zvědavců. Když loď přirážela ke břehu a mezi ní a břehem ještě zbýval široký pruh, skočil na ni František Josef, objal nevěstu a nadšeně ji před celým světem líbal. Pak Sissi vystoupila na břech v růžových,
Svatební oznámení
hedvábných šatech s bílým přehozem, zaražená a bledá, zavěšená do svého ženicha. Jako orkán k ní znělo volání tisíců lidí: Ať žije Alžběta! Na okamžik zůstala stát jako zkamenělá. hluboce pohnutá, nerozhodná a rozpačitá hleděla na jásající davy. Pak se vzpamatovala, zdravila nalevo i napravo, mávala krajkovým kapesníčkem a pohled na půvabnou postavu strhával kolemstojící k stále novému srdečnému jásotu. František Josef se ji snažil co nejrychleji vzdálit od množství lidí. Nastoupili do kočáru taženého nádhernými lipicány a rychle jeli do Schönbrunnu, kde se už schromáždila k uvítání zbývající císařská rodina. Také tady v zámecké zahradě byla hlava na hlavě a ačkoliv Sissi byla unavená a po dlouhé cestě a z rozčílení pobledlá, musela stále znovu vycházet ven na balkon, ukazovat se, usmívat se, zdravit, jak to od této chvíle bude vyžadovat její poslání, její povinnost. Ale ani uvnitř, v zámeckých  prostorách, nemá klid. Představují jí její vrchní hofmistrni, hraběnku Sophii Estreházy-Liechtensteinovou, šestapadesátiletou dámu s poněkud vysušenou tváří. Sissi si ji nedůvěřivě prohlíží, vůbec se jí totiž nelíbí, má v sobě něco z guvernantky. Byla to samozřejmě důvěrkyně arcivévodkyně Žofie, která ji sama vybrala a postavila po bok budoucí císařovny.Jistě věděla proč, něboť na hraběnku se císařovna matka mohla ve všem spolehnout. Jmenovala také další dvě dvorní dámy, které měly představovat nejbližší okolí mladé Sissi. Byla to hraběnka Paula Ballegarde, která se zdála být Sissi sympatická, a hraběnka Karolína Lambergová, dcera generála, kterého v roce 1848 zavraždili na řetězovém mostě v Pešti. Obě dámy měly Sissi zasvětit do zvyklostí u dvora.

Sissi na nový život připravovali, věděla o slavnostech, španělské etiketě, nádheře a přepychu císařského dvora. Slyšela o tom, že to pro ni bude namáhavé, ale to, co ji opravdu čeká, si vlastně neuměla vůbec představit. Když měla jít večer spát, vtiskli jí do ruky obsáhlou písemnost, na níž byl nápis "Ceremoniál pro veřejné vystoupení Její králosvké Výsosti, nejvznešenější princezny Alžběty." Měla si je prostudovat, aby následujícího dne šlo všechno jak na drátku. Sissi byla vzrušená. Stejně nemohla spát, zmáhala ji nová postel, nové prostředí, všechno, co má ještě přijít. A František Josef se o ní až dojemně staral. Snažil se jí všechno usnadnit, tisíckrát se jí ptal na její přání, uklidňoval ji, když měla obavy, jak všechno proběhne.

Přesně podle předepsaného ceremoniálu je následujícího dne už od časného rána všechno v gala. Dámy se dostavily v přepychových "kulatých" šatech, protže přece byla doba krinolín, kterou nastolila francouzská císařovna Evženie. V kočáře taženém šestispřežím jela vévodkyně Ludovika a její dcera ze Schönbrunnu do Theresiana, starého císařského zámku, odkud už po staletí vyjížděly nevěsty vládnoucích panovníků do hlavního města. Teprve tam si Sissi uvědomila vážnost okamžiku. Začala plakat a byla jen težko k utišení. Nasnášela, aby ji všichni okukovali, a to navíc ještě v tom nádherném proskleném kočáře, taženém osmi koňmi, do něhož teď měla
Slavnostní vjezd Alžběty do Hofburgu v neděli 23. dubna 1854
 nastoupit, aby si ji celá Vídeň mohla prohlížet jako nějaké cizokrajné zvíře. Ale slabost byla jsen přechodná. Její milá tvář dostala najednou tvrdý, energický rys, na chvilku se podobá své sestře Nené. Pak nastoupila do kočáru, do povozu vyzdobeného zlatem a Rubensovými malbami a osm bílých lipicánů se dalo do kroku. Odevzdaně se podvolila jízdě, která by v každé jiné dívce vyvolala nejvyšší hrdost a nepopsatelné zadostiučinění. Přes Vídeňku postavili nový most, který právě nyní dohotovili. Císařova nevěsta je první, kdo přes něj přejede. Ulice se proměnily v zahradu plnou květin, malé dívenky v bílých šatech sypaly všude na cestu růže a za kordony vojáků se tísnily nepřehledné davy lidí. Tak dívka narozená v neděli dojela té neděle do svého budoucího domova, do Hofburgu. Byl to kouzelný pohled, když Sissi zrůžovělá vzrušením vystupovala z nádherného kočáru v růžových atlasových šatech pročitých stříbrem a vyzdobených girlandami růží. Kočár byl sice nádherný, ale svými tvary to byla spíš předpotopní nestvůra. Když Sissi šlápla na vysoké stupátko, zachytila se na okamžik diamantovou čelenkou za horní okraj veřejí. Ale hned bylo zase všechno v pořádku, Sissi si půvabným pohybem upravila vlasy a bohudíky pro tento den byla práce skončena.

Svatba


Následující den byl věnován přípravám na rozhodující hodinu. Nejvyšší hofmistrně zase přinesla dva obsáhlé spisy. Jeden z nich si měla Sissi jen přečíst, druhý si měla ponechat a naučit se jeho obsah zpaměti. První písemnoust tvořilo devatenáct stran litografovaného popisu svatebního obřadu. Sissi zděšeně četla o "nejvznešenějších a vysoce postavených dámách" o "dámách z paláce a komnat", o "pážetech a nosičích vleček" o "obřadních generálech" a o "družině" v kostele a cestou zpět až do vnitřních komnSvatbaat. Kdo jsou dámy z komnat? ptala se rozveseleně a dozvěděla se, že to jsou ženy, které na rozdíl od "velkého" a "malého" vstupu smějí přijít do komnat pouze na pozvání v určitou hodinu. S jistým děsem vrátila spis hraběnce Esterházyové. Druhý měl název "Nejponíženější připomínky" a obsahoval pokyny pro následující den. Ceremoniál ukázal svou moc, neboť císařskému páru přesně předepisoval, jak se má při svatbě chovat.

V půl sedmé večer dne 24. dubna si František Josef vedl svou nevěstu v augustiánském kostele k oltáři. Nádherný obraz, který kostel poskytoval, ani nelze popsat. Byli tu všichni, kdo v císařství něco znamenali. Vidět zdde byly slavnostní oděvy vysokých církevních hodnostářů, armádní uniformy, vlečky dam, šperky, v nichž se odráželo světlo tisíců svící, to všechno budilo nádherný dojem. Náhle se celé skvělé schomáždění pohne a nastane ticho. Blížil se slavnostní průvod z Hofburgu. V čele, zatím sám, kráčel císař, vysoký, štíhlý, v uniformě polního maršála plné řádů, krásný, mladistvě hrdý, mužný zjev. Za ním šly arcivévodkyně Žofie a vévodkyně Ludovika, mezi nimiž kráčela Alžbeta v bílých, zlatem a stříbrem protkaných, bohatě myrtou zdobených šatech s vlečkou. Na nádherných vlasech měla zářivý, savtební diadém aarcivévodkyně Žofie v na prsou měla přitisklou kytici svěžích bílých růží. Kráčela velice půvabně, hluboce vážná a nesarcibiskup Joseph Othmar von Rauschermírně bledá, nedívala se ani napravo, ani nalevo a zastavila se na určeném místě u klekátka. Stála tam jako ve snách a dívala se na snubní prsteny, které kněz začal světit. Císař ji musel pohledem pobídnout, aby se postavila vedle něj před oltář. Jako z dálky pojednou slyšela otázky oddávajícího kněze a sotva slyšitelným hlasem zašeptala Ano, zatímco císařovo Ano se rozlehlo celým kostelem. Nyní už měla na prstu zlatý prsten a její ruka spočinula v císařově, třesoucí se vzrušením. V tom okamžiku zazněla z Josefského náměstí salva slavnostně nastoupené pěší jednotky a Alžběta sebou leknutím trhla. Tu už také zazněly dělové salvy z městkých hradeb a současně se rozezněly zvony všech vídeňských kostelů. Pak nastalo zas ticho. Vídeňský arcibiskup Josepf Othmar von Rauscher využil této (možná poslední) příležitosti ke zbožnému nabádání, na němž ovšem se předem domluvil s arcivévodkyní Žofií. Mluvil dlouho, příliš dlouho (od té doby mu ve Vídni říkali kardinál Plauscher; Tlachal).

Gratulace nebraly konce. František Josef je přijímal jako zářící vítěz; unavená a bledá Alžběta očividně trpěla. Konečně bylo zcela jasné, že už nepatří sama sobě, ani pouze svému muži, stala se císařovnou s velkými úkoly a obtížnými povinnostmi - přímo oficiální institucí. A kromě toho snachou v područí své tchyně.

Mince vyražená na počest svatby:
Pamětní mince města Vídně k císařskému sňatku

Články na přání...

13. února 2011 v 13:58 Články na přání...

Zdravím!

Nedávno jsem přemýšlela, jak vylepšit svůj blog, aby byl pro Vás zajímavější. Doufám, že mi s tím trochu pomůžete. Pokud Vás zajímá nějaká osobnost z Alžbětina okolí, nebo máte přímo dotaz na Sissi, napiště mi na e-mail info-sissi@seznam.cz. Nebo klidně i do komentářů. =) Ráda Vám dotazy zodpovím ve formě článků.

                                               S přáním hezkého dne
                                                          redaktorka blogu


sissi

Marie Valerie - Deník nejmilejší dcery Císařovny Alžběty

4. února 2011 v 13:34 Knihy
marie valerie.. deník...
Autor: Marta Schadová, Horst Schat
Nakladatelství: Ikar
Originál: Marie Valérie von Österreich
Počet stran: 336
Rok vydání: 2007
Překlad: Ivana Vízdalová

OBSAH:

Arcivévodkyně Marie Valérie si psala deník od svých osmi let. Nejprve z pohledu dítěte, později dospívající dívky, líčí drobné epizody i zásadní události odehrávající se v jejím okolí, svěřuje se se svými názory na život na vídeňském dvoře, který neměla v lásce stejně jako její matka, píše o příhodách v matčině bavorském domově a zapisuje si zážitky z cest, na kterých matku provázela. Zmiňuje se o lidech ze své bezprostřední blízkosti, zamýšlí se nad svým složitým vztahem k otci i matce, pohoršuje se nad nenáviděnou otcovou "přítelkyní" Kateřinou Schrattovou, kriticky pohlíží i na bratrovu manželku Stefanii. Sledujeme její prvotní rozpaky nad případným ženichem Františkem Salvátorem, které se záhy změnily v hlubokou lásku. Najdeme zde i smutná, svou bezprostředností otřesná svědectví o tragických událostech v rodině, o záhadné smrti korunního prince Rudolfa i tragické smrti císařovny...

MŮJ NÁZOR:

                              Připravuje se...

E-mail

4. února 2011 v 11:53 Dotazy, připomínky, nápady...?
Máte nápad na nový článek..? Máte nějakou připomínku, dotaz, nápad nebo cokoliv jiného...? Napište mi na mail info-sissi@seznam.cz.

                                                              S přáním hezkého dne
                                                                                 redaktorka blogu